OGŁOSZENIE

SZANOWNI RODZICE,
DRODZY UCZNIOWIE

Mając na uwadze nowe regulacje prawne, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy dostępność pracowników szkoły oraz uczniów do komputera zarządzam, co następuje:

1. Platformą komunikacji pomiędzy dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami i uczniami pozostaje platforma Librus Synergia.

2. Nauczyciel komunikuje się z uczniami poszczególnych klas zgodnie z tygodniowym planem pracy szkoły, tj. w dniu, w którym normalnie odbywa z klasą lekcje, w godz. 8.00-15.00

3. Nauczyciel, zapoznając uczniów z nowymi treściami nauczania może czynić to w różnej formie i korzystać z różnych narzędzi (tekst, nagranie wideo, nagranie głosowe, programy edukacyjne itp.), ale nauczanie w tej formie nie powinno trwać dłużej niż 20 min. Wyjątek stanowi wideokonferencja, która może trwać 45 min.

4. Nauczyciel może zadać uczniowi co najwyżej jedno zadanie domowe, starając się o to, by jego wykonanie nie zajęło uczniowi więcej czasu niż 30 min. Prace pisemne, których wykonanie zajmuje uczniowi więcej niż 30 min. mogą być zadawane tylko przez nauczycieli tych przedmiotów, których łączny wymiar wynosi co najmniej 2 godz./tyg., z tym zastrzeżeniem, że zadanie takie może być zadawane nie częściej niż co dwa tygodnie.

5. Nie częściej niż co dwa tygodnie zapoznają uczniów z nowymi treściami nauczania nauczyciele przedmiotów: religia, plastyka, informatyka, w-f, edukacja dla bezpieczeństwa, a wykonanie zadań domowych z tych przedmiotów nie powinno zająć uczniowi więcej niż 30 min.

6. Nauczyciel zobowiązany jest wpisywać tematy lekcji i opis działań w dzienniku elektronicznym w module nauczanie zdalne i wysłać do uczniów .
7. Zadania domowe mogą być oceniane. Uczeń zobowiązany jest wykonać zadanie domowe i przesłać je nauczycielowi (w formie wskazanej przez nauczyciela) nie później niż po 3 dniach. Nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić/ocenić zadanie przesłane przez ucznia nie później niż po 3 dniach, po jego otrzymaniu.

8. Uczniowie zobowiązani są do tego, by każdego dnia zapoznawali się z informacjami przesyłanymi im przez nauczyciela oraz do wykonywania ich poleceń.

9. Rodzice zobowiązani są do codziennego śledzenia wiadomości przesyłanych przez szkołę za pomocą platformy Librus Synergia.

10. Rodzice proszeni są o wspieranie swych dzieci w nauce na odległość oraz o to, by zapewnili bezpieczne korzystanie przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

11. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i obowiązuje do 10 kwietnia 2020 r.

 

Karol Nowakowski

Dyrektor Zespołu Szkół w Wieleniu