Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Wieleniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocyjnej strony internetowej Zespołu Szkół w Wieleniu.

Data publikacji strony internetowej: 25.092017 rok.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.02.2021 rok.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączenia wymienionych poniżej:

▪ filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

▪ część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

▪ mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

▪ filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

▪ multimedia nadawane na żywo,

▪ treści od innych podmiotów.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

▪ możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

▪ wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Piotr Pawłowski adres mailowy: zswielen@zswielen.com.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 672561711

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 Siedziba przy ul. Drawska 1

Dojazd

Do siedziby Zespołu Szkół w Wieleniu przy ul. Drawskiej 1 można dojechać liniami autobusowymi PKS . Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 200 metrów.

Opis ogólny budynku przy ul. Drawskiej 1

Teren szkoły jest ogrodzony. Budynek stanowi bryłę składającą się z 2 bloków A, B. W bloku A znajdują się sale lekcyjne, gabinet dyrektora, pedagoga , sekretariat, gabinet higienistki. Do bloku A prowadzą schody.  W bloku B znajdują się sale lekcyjne i wejście dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku dla interesantów znajduje się od dziedzińca szkoły, przy ul. Drawskiej 1. Wjazd do szkoły od ul. Jaryńskiej. W budynkach A i B nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia tylko na parterze w budynku B. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku  A i B. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.