Zespół Szkół w Wieleniu otrzymał Patronat Politechniki Poznańskiej w roku szkolnym 2018/2019 !

31 października 2018 roku Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej, podpisał kolejne zaświadczenia potwierdzające objęcie Patronatem Politechniki Poznańskiej 23 klas z 15 szkół z Wielkopolski w tym III klasę Technikum im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu. Patronat Uczelni jest przyznawany w ramach realizacji projektu Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jest szczególnym wyróżnieniem wybranych klas, które korzystają  z różnych form wsparcia w projekcie.Pakiety materiałów informacyjnych dla uczniów  dotyczących kształcenia na wydziałach Politechniki Poznańskiej na kierunkach  pokrewnych z zawodem, w którym się kształcą, dostęp do materiałów multimedialnych dostępnych na platformie e-learningowej, informowanie o wydarzeniach organizowanych na Politechnice Poznańskiej, dostęp do bezpłatnych elektronicznych zbiorów publikacji pracowników –  to tylko niektóre formy wsparcia, jakie otrzymują uczniowie i szkoły w ramach patronatu. Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania z wykładowcami oraz zajęcia połączone ze zwiedzaniem poszczególnych wydziałów. Większość uczniów z klas objętych Patronatem Politechniki Poznańskiej najpierw bierze udział w zajęciach specjalistycznych w innowacyjnych technologicznie laboratoriach. Uczniowie wieleńskiej szkoły wzięli udział w takich laboratoriach w Pile. Podczas zajęć uczniowie zostają poddani diagnozie kompetencji, w tym ocenie swoich umiejętności. Otrzymują wsparcie w zakresie podnoszenia swojej wiedzy na temat posiadanych umiejętności i kompetencji. Ocena każdego ucznia przez prowadzącego zajęcia pozwala na weryfikację ich uzdolnień.  Następnie uczniowie odbywają staż w przedsiębiorstwach. Pracodawcy są informowani o wyróżniających się uczniach z klas patronackich biorących udział w projekcie, ze szczególnym uwzględnieniem dopasowania przyszłych absolwentów i wypełnienia luk kompetencyjnych występujących w firmach. Kształcenie na poziomie zawodowym ma kapitalne znaczenie, musi odpowiadać potrzebom regionalnego rynku pracy, być powiązane z biznesem. Działania realizowane w projekcie – współpraca ze szkołami i pracodawcami, owocuje podniesieniem świadomości wśród młodych ludzi, która rzutuje na ich zatrudnienie, awans oraz rozwój zawodowy. Każdy uczeń klasy objętej Patronatem Politechniki Poznańskiej, który pozytywnie zakończy program wsparcia, otrzyma zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy patronackiej.

 

Źródło: www.zawodowcy.org