Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Wieleniu jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej. Przy współpracy z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców SU realizuje następujące zadania:
– reprezentuje interesy wszystkich uczniów,

– promuje i rozwija wśród uczniów samorządność na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

– zwiększa aktywność, rozwija zainteresowania i realizuje własne pomysły dla wspólnego dobra,

– promuje wiedzę na temat praw uczniów i czuwa nad ich przestrzeganiem

– zachęca uczniów do różnorodnej działalności,

– ustala i zatwierdza plan pracy na dany rok oraz czuwa nad terminowością realizacji,

– współtworzy regulaminy, przepisy, proponuje i podejmuje uchwały,

– przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej w sprawach dotyczących praw uczniów,

– przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, wycieczki, prace na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

– pomaga w organizowaniu imprez przeprowadzanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez.


Skład Samorządu Uczniowskiego:
Kacper Kosicki – przewodniczący
Monika Szwerbel – zastępca
Maksymilian Ryżek – skarbnik

Sekcja audio
1. Sylwester Zemanek
2. Tobiasz Gajdziński
3. Adam Szechowicz
4. Jakub Ulrych
5. Jakub Miśkowski
Sekcja fotograficzna
1. Natalia Golsztajn
2. Zuzanna Malinowska
3. Seweryn Latański
Sekcja graficzna- gazetka
1. Agata Dobrzańska
2. Katarzyna Wojtkowiak
3. Kamila Osajda
Sekcja graficzna
1. Agnieszka Stankiewicz
2. Agata Rojewska
3. Matylda Mazur
4. Maciej Sekuterski
5. Dawid Jonas

Opiekun SU: mgr Agnieszka Chabzda