Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Wieleniu jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej. Przy współpracy z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców SU realizuje następujące zadania:
– reprezentuje interesy wszystkich uczniów,

– promuje i rozwija wśród uczniów samorządność na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,

– zwiększa aktywność, rozwija zainteresowania i realizuje własne pomysły dla wspólnego dobra,

– promuje wiedzę na temat praw uczniów i czuwa nad ich przestrzeganiem

– zachęca uczniów do różnorodnej działalności,

– ustala i zatwierdza plan pracy na dany rok oraz czuwa nad terminowością realizacji,

– współtworzy regulaminy, przepisy, proponuje i podejmuje uchwały,

– przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej w sprawach dotyczących praw uczniów,

– przygotowuje imprezy kulturalne, oświatowe, rozrywkowe, sportowe, konkursy, wycieczki, prace na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,

– pomaga w organizowaniu imprez przeprowadzanych na terenie szkoły zgodnie z kalendarzem imprez.


Skład Samorządu Uczniowskiego:
Wojciech Kowaluk – przewodniczący
Natalia Rychlik, Kacper Stochaj- zastępca
Marta Geba – skarbnik

Opiekun SU: mgr Agnieszka Chabzda