Edugate

Wieleńska Kuźnia Kadr – Poprawa warunków kształcenia zawodowego uczniów Technikum w Wieleniu


Wieleńska Kuźnia Kadr - Poprawa warunków kształcenia zawodowego uczniów Technikum w Wieleniu

Celem projektu jest wzrost zdolności zatrudnieniowych uczniów i uczennic Technikum w Wieleniu poprzez doposażenie pracowni, staże u pracodawców, doradztwo zawodowe, rozwój SzOK oraz szkolenie nauczycieli. Realizacja celu zapewni upraktycznienie kształcenia oraz rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Cel ten osiągnięty zostanie dzięki:

  • współpracy z dużymi pracodawcami z lokalnego rynku pracy w organizacji staży dla najlepszych uczniów z logistyki i informatyki,
  • doposażeniu pracowni umożliwiających kształcenie w tych zawodach w sprzęt umożliwiający kształcenie w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
  • zwiększeniu dostępu do doradztwa poprzez podniesienie kompetencji kadry szkolnej oraz wyposażenie ich w dodatkowe narzędzia pracy.

Wsparciem objęte jest Technikum w Wieleniu wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wieleniu.

W ramach projektu realizujemy dwa zadania:

  1. Rozwój usług edukacyjnych poprzez nowe formy kształcenia zawodowego oraz zapewnienie wyposażenia umożliwiającego realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy.
  2. Rozwój usług doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży poprzez wdrożenie internetowego systemu wspomagającego działanie Szkolnego Ośrodka Kariery oraz podniesienie kwalifikacji kadry szkolnej.

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do końca września 2018 roku. Wkrótce więcej informacji.