Pomoc materialna dla uczniów 2023/2024

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia te są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawowym kryterium przyznawania jest dochód na osobę w rodzinie. Dzielimy je na 2 rodzaje: 

Stypendium szkolne – świadczenie okresowe przyznawane uczniowi w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Zasiłek szkolny – ma charakter jednorazowy, przyznaje się go z powodu zdarzenia losowego.

Pomoc materialna przysługuje:

– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Stypendium szkolne:

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń, zamieszkujący Gminę Wieleń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia rewalidacyjne w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;

– świadczenia pieniężnego.

Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

– klas zerowych,

– którzy nie zamieszkują na terenie gminy Wieleń,

– którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza kwoty 2.480,00 złotych (rocznie).

Kryterium dochodowe:

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu nie przekracza kwoty 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Na dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne składają się poszczególne przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pochodzące z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Do ustalenia dochodu nie wlicza się:

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, zarówno o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym,

– jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych (zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy). To wyłączenie obejmuje zasiłków o innym charakterze stałym czy okresowym,

– wartości świadczeń w naturze,

– świadczeń na rzecz osób bezrobotnych z tytułu wykonywania przez nie prac społecznie użytecznych,

– kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Miejsce i termin składania wniosku:

Wniosek można pobrać w sekretariacie Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu ul. Drawska 1 (budynek B – II piętro pokój nr 14), ze stron internetowych szkół oraz ze strony internetowej SAO: www.bip-saowielen.2clicks.pl

Wniosek można pobrać tutaj.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia albo na wniosek dyrektora szkoły. Wniosek o stypendium należy złożyć w Samorządowej Administracji Oświatowej w Wieleniu ul. Drawska 1 (budynek B – II piętro pokój nr 14) w terminie od 01.09.2023r. do 15.09.2023r. w godzinach 700 – 1430.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia:

– o wysokości dochodów (z tytułu stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej),

– o wysokości świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z pomocy społecznej,

– wysokości renty/emerytury,

– o wysokości zasądzonych alimentów/ zaliczek alimentacyjnych,

– z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna z informacją o wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

– o dochodach uzyskanych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

– o ilości posiadanych hektarach przeliczeniowych,

– o otrzymywanych dodatkach mieszkaniowych,

– ze szkół, do których w roku szkolnym 2023/2024 będą uczęszczać dzieci (wszyscy członkowie rodziny).

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 złotych

O zasiłek można ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek można pobrać tutaj.

Informacja:

SAO Wieleń