INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW W SPRAWIE EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM W 2023 R.

OKE w Poznaniu przypomina, że w 2023 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

a. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części

pisemnej albo w części ustnej,

b. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej

i w części ustnej oraz żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

c. przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie

rozszerzonym w części pisemnej (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony*

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, który posiada

szkołę macierzystą, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (7 lipca br.) egzaminu

maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.), składa przewodniczącemu zespołu

egzaminacyjnego (dyrektorowi macierzystej szkoły) pisemne oświadczenie o zamiarze

przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

(załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie

do egzaminu z danego przedmiotu).