^ Na górę

Historia Szkoły

Historia Szkoły

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELENIU W LATACH 2002-2012
OKOLICZNOŚCI POWSTANIA


Pierwsze pomysły utworzenia w Wieleniu szkoły średniej sięgają końca lat dziewięćdziesiątych. Zdecydowane działania w tym celu zostały podjęte we wrześniu 2000 roku, kiedy Rada Miejska w Wieleniu wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem w celu realizacji tej inwestycji. Początkowe ustalenia zakładały współfinansowanie budowy szkoły z budżetu Gminy Wieleń oraz budżetu Powiatu. Koncepcja ta została jednak odrzucona przez Radę Powiatu w maju 2001 roku. Ówczesne władze miasta, mimo porażki, nie zaprzestały starań utworzenia wieleńskiej szkoły średniej. Ich zaangażowanie i determinacja oraz przychylność Rady Miejskiej w Wieleniu doprowadziły do tego ostatecznie we wrześniu 2002 roku. Mimo kompetencji ustawowych Powiatu, organem prowadzącym szkołę została Gmina, przejmując na siebie cały ciężar odpowiedzialności w zakresie zabezpieczenia jej sfery organizacyjnej i finansowej. Na siedzibę szkoły wybrano dwór Arntowo z przełomu XIX i XX wieku, ulokowany w zacisznym miejscu, otoczonym parkiem ze stawami i starodrzewem.NAWIĄZANIE DO TRADYCJI

 

Od samego początku swego istnienia, Zespół Szkół starał się budować tradycję w oparciu o historię szkolnictwa wieleńskiego. Szczególnym wzorem dla nowopowstałej placówki było utworzone w 1850 roku „Pedagogium Ostrau”, na miejscu majątku „Ostrowo” wybudowanego jeszcze w XVIII wieku przez księcia Piotra Sapiehę. Założycielem Pedagogium był Aleksander Beheim-Schwarzbach, pochodzący z rodziny patrycjuszy z Norymbergii, do której należał Martin Beheim – wynalazca globusa. Ówczesna szkoła była bardzo znana i ceniona. Wszystko to dzięki wysokiemu poziomowi, wprowadzaniu nowoczesnych metod nauczania oraz wyjątkowej umiejętności doprowadzania do matury nawet najleniwszych uczniów. Według broszury reklamowej szkoły z 1918 roku – Pedagogium Ostrau bei Filehne, w jej skład wchodziły nie tylko budynki mieszkalne dla uczniów i pedagogów, ale także doskonale wyposażone warsztaty z maszynami, pracownie tematyczno-przedmiotowe z nowoczesnymi przyrządami naukowymi oraz liczne obiekty sportowo-rekreacyjne. Szkoła posiadała także pola, stajnie, park, cieplarnię, ogrody oraz edukacyjną nowość, mianowicie klasy na wolnym powietrzu. Wszystkie obiekty Ostrowa posiadały sieć wodno-kanalizacyjną i elektryczną, a niektóre nawet centralne ogrzewanie. W latach świetności w szkole uczyło się około pięciuset uczniów, a jej najbardziej znani absolwenci to m.in. późniejsi generałowie niemieccy Erich Ludendorff i Paul von Beneckedorff Hindenburg, który w latach 1925-1934 był Prezydentem Niemiec. W 1921 roku, ze względu na zmiany polityczne, społeczne i administracyjne szkołę zlikwidowano. Krótko istniała tu szkoła straży celnej, a następnie w latach 1923-1927 Gimnazjum Towarzystwa Szkół Pracy Ostrowo – Internatowy Zakład Wychowawczy na Wsi. Mimo niesprzyjających czynników demograficznych, w Wieleniu powstało gimnazjum humanistyczne męskie, którego celem było wychowanie w duchu patriotyzmu polskiego oraz chrześcijańskich, harcerskich i społecznikowskich ideałów. Wśród wybitnych nauczycieli i dyrektorów placówki warci wspomnienia są m.in. dr Ignacy Kozielewski (twórca hymnu harcerskiego „Wszystko co nasze Polsce oddamy”), dr Tadeusz Strumiłło, czy major Józef Ratajczak (w okresie okupacji komendant ZWZ na Pomorze).

Warte podkreślenia są również wypracowane przez szkołę dość rygorystyczne regulaminy naboru i pobytu, znane z broszury informacyjnej Gimnazjum na rok szkolny 1927/1928.

 

 

DEKADA ISTNIENIA
 

Dnia 31 sierpnia 2002 roku dokonano uroczystego otwarcia szkoły ponadgimnazjalnej w Wieleniu. Otwarciu towarzyszyła wystawa „Epoka brązu na ziemi wieleńskiej”, w Sali Muzealnej Ziemi Wieleńskiej zorganizowanej przy liceum oraz sesja promocyjna książki „Z najdawniejszych dziejów ziemi wieleńskiej”. Uroczystość stanowiła integralną całość, a ze względu na rozmach miała charakter o znaczeniu ponadlokalnym. W obecności uczniów, ich rodziców, zaproszonych gości oraz społeczeństwa lokalnego Burmistrz Wielenia Piotr Waśko, Dyrektor Zespołu Szkół w Wieleniu Krystyna Heppner oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, starostwa oraz UAM w Poznaniu dokonali przecięcia wstęgi, a szkołę poświęcił ks. kanonik Roman Poplewski oraz ks. Stanisław Stoltz. Misją, którą szkoła sumiennie stara się wypełniać od dnia powstania jest hasło „Szkoła dla ucznia, rodziców, społeczności i dla nas”. Już po roku działalności LO i LP w Wieleniu jako pierwsze w Polsce licea, zdobyły certyfikat zarządzania jakością usług w oświacie międzynarodowej normy ISO 9001 oraz certyfikat zarządzania jakością IQNet. Początkowo w skład wieleńskiego Zespołu Szkół wchodziły Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane oraz Gimnazjum. Organizacja placówki zmieniła się w roku 2005, kiedy z Zespołu szkół wyłączono Gimnazjum. W następnych latach, w zgodzie z nowymi potrzebami edukacyjnymi społeczeństwa oraz w celu dalszego rozwoju szkoły, dokonywano kolejnych zmian. W roku 2007 zaprzestano naboru do Liceum Profilowanego, jednocześnie tworząc nowy typ szkoły Technikum w zawodzie technik informatyk. W 2011 roku szkoła poszerzyła swoją ofertę edukacyjną prowadząc udany nabór na nowy kierunek – technik logistyk. Warto dodać, iż od roku 2008 w ramach Zespołu Szkół w Wieleniu funkcjonuje Szkoła Policealna oraz Technikum Uzupełniające dla dorosłych.
 

Robert Grzebyta